pixiv Mod Apk v6.60.0 (Premium Unlocked) 下载

admin

Updated on:

11

pixiv Mod Apk v6.60.0 高级功能解锁下载 [最新]

pixiv Mod APK v6.60.0以漫画或动漫形式下载,您应该立即查看此站点 – 我是认真的。即使你只与美术有关,这个网站仍然是必游之地。至少,您会知道 tumblr 或其他博客上发布的超过一半的动漫/漫画相关图纸来自哪里。该网站是一个著名的(尽管在某个感兴趣的领域)艺术家社区。通常有动漫和漫画艺术家使用传统和数字工具进行绘画。但你也可以在那里找到很多“现实”的艺术。

pixiv_df607-2741076


主要特征: –

【我们更新中的改进】

 • 评分和书签现在合并为“喜欢!”。
 • 书签现在称为“收藏”。
 • 有一个显示评级和推荐的主页。“精选”根据您的喜好显示流行的pixiv作品和个性化作品。

【新的功能】

 • 精选作品
 • 相关作品
 • 推荐用户
 • 搜索建议
 • 过滤搜索

时尚资讯:-

 • 高级功能(不包括广告)是服务器端的。

Pixiv 截图Pixiv 截图Pixiv 截图Pixiv 截图

Pixiv 艺术社区网站

pixiv Mod APK v6.60.0  以漫画或动漫形式下载,您应该立即查看此站点 – 我是认真的。即使你只与美术有关,这个网站仍然是必游之地。至少,您会知道 tumblr 或其他博客上发布的超过一半的动漫/漫画相关图纸来自哪里。
该网站是一个著名的(尽管在某个感兴趣的领域)艺术家社区。通常有动漫和漫画艺术家使用传统和数字工具进行绘画。但你也可以在那里找到很多“现实”的艺术。
pixiv 破解 我喜欢这个网站的外观,它有一个很好的界面,虽然我不了解他们是如何实现各种图像查看功能的。例如,当我查看缩略图时(可能是“评分”——即最流行和最“喜爱”的图片,可能是某个艺术家作品的列表)并且我看到了我喜欢的东西,我必须这样做两站直到我可以查看完整尺寸的图像:首先我必须转到带有图像描述和用户评论的图像页面,然后单击中等尺寸的图像以全分辨率查看它,它会在新选项卡中打开.他们为什么不在评论页面上以压缩大小显示全分辨率图像,以便用户更容易点击“另存为…”并将其保存在硬盘上以防万一?

好吧,人们仍然可以希望,在可预见的将来,阻碍人们将网站视为绝对理想的东西会得到纠正——毕竟,它是由真正的专业人士经营的。该网站还出版质量卓越的印刷杂志,例如 Pixiv Quarterly 和 Pixiv Yearbook。

应用评分历史

查看 pixiv 在美国的下载排名历史。
排名历史显示pixiv 在iOS 中的流行度以及该流行度随着时间的变化。您可以追踪pixiv在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。

应用商店优化

跟踪每个应用程序最流行的关键字,以及应用程序在搜索重要关键字时的位置如何随时间变化。

应用评论和评级

通过研究应用评论和评级获得重要的用户反馈。按版本、国家和日期范围进行切片以查找错误、跟踪建议并改进您的应用程序。

收藏夹

了解应用商店在任何日期、国家、设备和版块中出现的时间和地点。

优点

 • 快速启动
 • 丰富的软件和设备生态系统
 • 触摸屏支持
 • 生物识别你好登录
 • 强大的游戏能力

缺点

 • 单独的设置应用程序和旧版控制面板
 • Windows 11 最近的几项重大更新

如何修改和安装?

 1. 下载  pixiv v6.60.0 MOD APK
 2. 现在将其安装在您的程序中。
 3. 安装完成后,复制并粘贴破解文件
 4. 然后粘贴到你的安装目录
 5. 制成
 6. 享受完整版

pixiv v6.60.0 MOD APK要求

 • 处理器 2 GHz
 • 2 GB 内存
 • 硬盘空间 800 MB
 • 需要 670 MB 的安装空间
 • Windows XP、7、8、8.1 和 10
 • MAC OS X 10.8 或更高版本。

Pixiv 年历

Pixiv Apk  是日本最大的艺术社区之一。这有点像 deviantART,但他们的网站看起来完全不同。Pixiv 有自己的季刊,偶尔也会收藏一些艺术书籍。 Pixiv Almanac Volume 1  是pixiv原日文版的英文版。实际上有 2009 年版,但出于某种原因,2010 年版被选为第一本英文版。

这本平装本有 258 页,而日文版有 272 页。我不确定是否缺少任何重要的东西。

这本书收录了近 200 位艺术家。基本上,这些是各种风格的动漫、漫画和计算机图形的角色艺术。种类繁多,除了大多数角色是女性。初音未来似乎是最受欢迎的角色,她有很多事情。只有几张背景图片。大部分插图都相当精致和详细,简单的动漫风格很少见。

结论

Pixiv  是日本最大的艺术社区之一。这有点像 deviantART,但他们的网站看起来完全不同。Pixiv 有自己的季刊,偶尔也会收藏一些艺术书籍。 Pixiv Almanac Volume 1  是pixiv原日文版的英文版。

下载 (23.8 MB):

下载  | 镜子  |  外后视镜

通过 torrent 下载(请分享):

pixiv v6.60.0 高级模组 Apk  | 磁铁

Leave a Comment

istanbul eskortbodrum escortbodrum escortçeşme escortdiyarbet girişgates of olympus demobig bass bonanza oynasugar rush demosweet bonanza oynaCasinoslotBahisnowAviator oynaCasinoslotDemo slot oynaistanbul eskortbodrum escortbodrum escortçeşme escortdiyarbet girişgates of olympus demobig bass bonanza oynasugar rush demosweet bonanza oynaCasinoslotBahisnowAviator oynaCasinoslotDemo slot oyna
antika alanlarAccident Lawyerelektronik sigaraantika alanlarantika alanlarAccident Lawyerelektronik sigaraantika alanlar