Solidworks 2018 破解教程及破解方法(附下载地址)-溪风亲测

admin

Updated on:

solidworks 2018 破解

Solidworks2018安装破解教程- 软件下载

solidworks 2018 破解是一款专业的三维计算机辅助设计软件,可以帮助用户在产品设计和工程领域中实现更高的生产效率和质量。它包括各种强大的设计工具,如建模、装配、绘图和仿真,以满足用户在不同阶段的设计需求。

在Solidworks 2018中,建模工具得到了显著的改进,使用户能够更快、更准确地创建复杂的零件和装配体。这包括全新的拓扑优化功能,可以自动优化零件的形状和材料,以最大程度地减少重量和成本。此外,改进后的草图工具使得草图绘制更加简单和直观,能够快速地生成各种零件形状。

solidworks 2018 破解

Solidworks 2018的装配工具也得到了改进,使得用户能够更轻松地创建、管理和修改装配体。例如,现在可以在装配体中添加和管理各种子装配体和零件,以及更好地控制装配体的外观和行为。此外,新的互动式装配工具可以帮助用户更好地理解装配体的结构和运动。

在绘图方面,Solidworks 2018的改进使得用户能够更快速地生成和编辑高质量的技术绘图。新的自动配图功能可以帮助用户自动创建和更新视图和注释,从而减少手动工作量。此外,绘图工具的界面和功能得到了改进,可以更好地满足用户的绘图需求。 Also like WINDOWS 10 破解破解版[永久激活]WIN10

最后,Solidworks 2018的仿真功能也得到了改进,使得用户能够更准确地分析和预测产品的性能和行为。新的仿真工具包括热仿真、流体仿真和结构仿真,可以帮助用户更好地了解产品在不同条件下的行为。此外,改进后的仿真工具也更容易使用,可以帮助用户更快地分析和优化产品设计。

总之,solidworks 2018 破解是一款功能强大、易于使用的三维计算机辅助设计软件,可以帮助用户在产品设计和工程领域中实现更高的生产效率和质量。它的各种改进和新增功能使得用户能够更轻松地创建、管理和分析产品,从而提高设计效率和产品质量。

如何下载 SOLIDWORKS 2018?

要下载 SOLIDWORKS 2018,您需要按照以下步骤操作:
检查系统要求:在下载 solidworks 2018 download 之前,确保您的计算机满足最低系统要求。 您可以在 SOLIDWORKS 网站上找到系统要求。
获取许可证:您需要许可证才能使用 SOLIDWORKS 2018。如果您没有许可证,您可以从 SOLIDWORKS 经销商处购买一个或直接联系 SOLIDWORKS。
访问 SOLIDWORKS 客户门户:要下载 SOLIDWORKS 2018,您需要登录 SOLIDWORKS 客户门户。 您可以访问 https://customerportal.solidworks.com 并使用您的 SOLIDWORKS ID 登录来访问该门户。
下载安装文件:登录客户门户后,单击“下载和更新”链接。 从那里选择 SOLIDWORKS 2018 并选择适当的语言和版本。 然后,单击“下载”按钮开始下载安装文件。
安装 SOLIDWORKS 2018:下载安装文件后,即可开始安装过程。 双击安装文件启动安装向导。 按照提示完成安装。
激活 SOLIDWORKS 2018:安装 SOLIDWORKS 2018 后,您需要使用许可密钥激活它。 启动 SOLIDWORKS 2018 并按照提示激活软件。

总之,要下载 SOLIDWORKS 2018,您需要检查系统要求、获取许可、访问客户门户、下载安装文件、安装软件并使用您的许可密钥激活它。

solidworks 2018 破解

的主要特点:

SOLIDWORKS 2018是一款功能强大的三维计算机辅助设计软件,其主要特点包括:

 1. 新增拓扑优化功能:可以通过自动优化零件的形状和材料,以最大程度地减少重量和成本。
 2. 改进的草图工具:使得草图绘制更加简单和直观,能够快速地生成各种零件形状。
 3. 改进的装配工具:使得用户能够更轻松地创建、管理和修改装配体。例如,现在可以在装配体中添加和管理各种子装配体和零件,以及更好地控制装配体的外观和行为。
 4. 新增互动式装配工具:可以帮助用户更好地理解装配体的结构和运动。
 5. 改进的绘图工具:使得用户能够更快速地生成和编辑高质量的技术绘图。新的自动配图功能可以帮助用户自动创建和更新视图和注释,从而减少手动工作量。
 6. 改进的仿真功能:可以帮助用户更准确地分析和预测产品的性能和行为。新的仿真工具包括热仿真、流体仿真和结构仿真,可以帮助用户更好地了解产品在不同条件下的行为。
 7. 新增可视化功能:可以帮助用户更好地展示和演示产品设计和仿真结果。

总之,SOLIDWORKS 2018具有强大的建模、装配、绘图和仿真工具,以及新的拓扑优化和可视化功能,可以帮助用户更轻松地创建、管理和分析产品,从而提高设计效率和产品质量。

以下是SOLIDWORKS 2018的优缺点的表格形式总结:

优点 缺点
功能强大,具有多种建模、装配和仿真工具。 软件相对较昂贵,需要购买许可证。
易于学习和使用,有大量的在线资源和社区支持。 对计算机硬件要求较高,需要较新的硬件才能运行顺畅。
良好的文件管理和版本控制功能,可以帮助团队协作。 安装和配置过程可能比较复杂,需要一定的技术知识。
支持多种文件格式,可以与其他CAD软件进行兼容性操作。 需要一定的时间和经验才能熟练使用软件中的高级功能。
提供丰富的可视化和呈现工具,可以帮助用户更好地展示和演示设计结果。 软件在处理大型和复杂装配时可能会变慢或崩溃。

总之,SOLIDWORKS 2018具有许多优点和一些缺点,需要根据具体需求和情况进行评估和选择。对于需要进行高级建模、装配和仿真工作的用户来说,SOLIDWORKS 2018是一款功能强大、易于学习和使用的软件,但可能需要投入较高的成本和时间。

solidworks 2018 破解

以下是SOLIDWORKS 2018中文版的安装步骤:

 1. 首先,下载SOLIDWORKS 2018的安装程序并解压缩文件。确保已经获取了正版软件并且电脑符合SOLIDWORKS 2018的硬件和软件要求。
 2. 双击运行解压缩后的安装程序,选择中文语言环境,点击“下一步”进入安装向导。
 3. 阅读并同意许可协议,然后点击“下一步”。
 4. 输入您的许可证信息和序列号,然后点击“下一步”。
 5. 选择安装类型,可以选择完整安装或者自定义安装,根据自己的需要进行选择,然后点击“下一步”。
 6. 设置安装路径和数据存储位置,可以选择默认路径或者自定义路径,然后点击“下一步”。
 7. 等待安装程序完成文件复制和配置过程,这可能需要一段时间,具体时间根据您的电脑性能而定。
 8. 安装完成后,启动SOLIDWORKS 2018并进行激活和授权,根据软件提示进行操作即可。
 9. 在使用SOLIDWORKS 2018之前,建议您参考相关教程和手册,熟悉软件的基本操作和功能,以充分发挥软件的潜力。

总之,安装SOLIDWORKS 2018需要一定的时间和技术知识,建议在操作前备份重要数据,以免意外导致数据丢失。

Leave a Comment

istanbul eskortbodrum escortbodrum escortçeşme escortdiyarbet girişgates of olympus demobig bass bonanza oynasugar rush demosweet bonanza oynaCasinoslotBahisnowAviator oynaCasinoslotDemo slot oynaistanbul eskortbodrum escortbodrum escortçeşme escortdiyarbet girişgates of olympus demobig bass bonanza oynasugar rush demosweet bonanza oynaCasinoslotBahisnowAviator oynaCasinoslotDemo slot oyna
antika alanlarAccident Lawyerelektronik sigaraantika alanlarantika alanlarAccident Lawyerelektronik sigaraantika alanlar