TreeSize Professional v8.3.1.1661 破解+修复

admin

Updated on:

treesize-professional-123

TreeSize Professional v8.3.1.1661 (x64) 破解+修复PC下载

 

TreeSize Professional v8.3.1.1661 破解版 是一款功能强大且灵活的硬盘空间管理器,适用于所有窗口。找出驱动器上最大的文件夹并恢复磁盘上的兆字节。TreeSize Professional 向您显示大小、分配和浪费的空间、文件数量、3D 图表、最后访问日期、文件所有者和权限、NTFS 压缩率以及您选择的多个文件夹或驱动器的更多信息。它还允许您在驱动器、整个服务器或整个网络中搜索旧的、大的、临时的和重复的文件。搜索结果可以移动、删除或导出。

maxresdefault-1804484


特征 :

 • 为什么选择 TreeSize Professional:
  – 有效管理和清理磁盘空间
  – 可视化磁盘使用情况
  – 详细分析,直至最低目录级别
  – 查找和删除冗余文件
  – 多种导出和报告选项
  – 多功能重复文件搜索
 • 管理磁盘空间并扫描您的硬盘
  找出驱动器上最大的文件夹并恢复宝贵的磁盘空间。将 TreeSize 用作硬盘清理工具:查找占用空间并将其删除。图形分析提供磁盘空间使用情况的快速可视化。TreeSize Professional 向您显示文件夹大小和分配的磁盘空间以及所有者和权限、最后访问日期、NTFS 压缩率以及所选文件夹或驱动器的更多信息。
 • 搜索冗余文件
  集成的多功能文件搜索可帮助您查找驱动器、整个服务器或整个网络上的旧文件、大文件、临时文件和重复文件。搜索结果可以移动、删除或导出到 ZIP 文件。
 • 打印、导出或比较结果
  您可以打印详细的报告和图表,或将收集的数据导出为多种不同的格式,例如 XML、XLS、TXT、CSV 等等。比较 XML 报告或拍摄磁盘空间使用情况的快照,以跟踪其随时间的发展。该应用程序具有直观的类似资源管理器的用户界面,并支持拖放操作。它速度快、多线程,并且支持 Unicode 和 NTFS 特定的功能。TreeSize Professional 可以从每个文件夹或驱动器的上下文菜单中启动。
 • 从各个角度进行高效的磁盘空间管理
  – 查看所有文件夹(包括其子文件夹)的大小,并将其分解为文件级别。
  – 在饼图或条形图中可视化磁盘使用情况。
  – 树状图可视化所选目录中子文件夹的层次结构和大小。
  – 包含单个文件和附加信息(例如上次访问日期)的详细视图。
  – 每个分支的文件类型和文件所有者的统计信息。
  – 按特定用户或文件类型过滤左侧的文件系统树。
  – 查看 100 个最大文件的列表。
  – 按文件年龄分配占用的磁盘空间。
  – 扫描 FTP、WebDAV 和 SharePoint 服务器。
  – 智能手机和移动设备上的磁盘空间管理。
 • 多功能文件搜索
  – 集成文件搜索。
  – 完全可定制的文件搜索。
  – 归档、复制或移动 TreeSize 文件搜索的结果,例如 lar、旧文件或临时文件或某种类型的文件。
  – 搜索多个驱动器、整个服务器,甚至您的整个网络邻居。
  – 搜索结果可以导出、移动、删除或传递到任何可执行文件或脚本。
  – TreeSize 提供强大的重复文件搜索功能,可选择使用 MD5 或 SHA256 校验和。TreeSize 还使您能够使用硬链接轻松地对文件进行重复数据删除。

如何安装?

 • 从给定的设置安装程序。
 • 不要运行应用程序,如果正在运行,请从系统托盘或任务管理器中关闭。
 • 将“Crack Fix.zip”解压缩到安装程序的目录。替换所有文件。
 • 繁荣!现在您可以使用该程序而不会受到任何干扰。
 • 就是这样,现在享受 😉

treesize-pro_1-9295373


 

优点

 • 可以显示很多不同的信息,重复文件搜索,支持多种文件格式

缺点

 • 界面有点偏离 Windows 规范

TreeSize 专业要求

 • 2 GHz 处理器
 • 2GB 内存
 • 硬盘空间 800MB
 • 需要 670 MB 安装空间
 • Windows XP、7、8、8.1 和 10
 • MAC OS X 10.8 或更高版本。

如何破解和安装?

 • 下载 TreeSize 专业版
 • 现在将其安装在您的程序上。
 • 安装完成后,复制粘贴破解文件
 • 然后粘贴到安装目录
 • 完毕
 • 享受完整版

什么是树大小?

TreeSize Professional v8.3.1.1661 Crack 是一款功能强大且灵活的硬盘空间管理器,适用于微软目前支持的所有 Windows 版本和客户端/服务器版本。找出驱动器上最大的文件夹并恢复宝贵的磁盘空间。将 TreeSize 用作硬盘清理工具:找到占用空间并将其删除。图形分析提供磁盘空间使用情况的快速可视化。TreeSize Professional 向您显示文件夹大小和分配的磁盘空间以及所有者和权限、最后访问日期、NTFS 压缩率以及所选文件夹或驱动器的更多信息。

概述

使用 Treesize Professional,您可以浏览磁盘的文件和文件夹并查看有关磁盘使用情况的许多详细信息。这是一个易于使用的软件,您可以使用它浏览磁盘中的文件和文件夹,让您能够清除任何不需要的东西。它具有磁盘映射等功能,可让您更好地了解磁盘中的空间分布情况,以及将收集到的信息保存为不同格式(XML、XLS、TXT、CSV 等)的报告功能。

treesize-professional-screenshot-5099242

安装

无论您有多少使用计算机的经验,安装该程序都不会遇到任何问题。安装很简单,您将被引导完成所有步骤,无论如何都不会在它们上花费太多。在某些时候,系统会询问您是否要在上下文菜单中添加 Treesize,并且在安装完成后,您可以选择以管理员或简单用户身份启动 Treesize。

支持的操作系统有 Windows XP、2003、Vista、2008 和 7(支持 32 位和 64 位版本)。

界面

它的界面对于初学者来说很复杂,而且您肯定需要一些时间才能习惯它。菜单栏下方是另外三个工具栏,每个工具栏都有许多按钮。第一个栏是扫描工具栏,显示正在探索的当前磁盘。您可以更改程序以从那里探索其他目录或磁盘。下面是数据工具栏,它控制数据显示的格式。从那里您可以更改设置以显示文件夹的百分比或大小,以及更改排序顺序。最后一个选项卡为您提供当前文件夹的概览,例如其大小、文件数量、上次修改和访问日期以及其他详细信息。

工具栏下方和左侧是资源管理器窗格。从那里您可以浏览磁盘中的目录。根据所选文件夹,中心的磁盘使用情况图会更改以显示该文件夹中的文件分布。图表区域有很多按钮来改变数据的显示方式。除了图表,您还可以更改选项卡以显示其他信息,例如该文件夹中文件的扩展名或这些文件的年龄。

结论

TreeSize Professional v8.3.1.1661 Crack 可能是那些希望逐盒分析 PC 使用情况的 IT 类型最感兴趣的。

下载 (52 MB) :

下载 | 镜子 | 外后视镜

洪流下载(请种子):

TreeSize Professional v8.3.1.1661 (x64) + 修复 | 磁铁

Leave a Comment

istanbul eskortbodrum escortbodrum escortçeşme escortdiyarbet girişgates of olympus demobig bass bonanza oynasugar rush demosweet bonanza oynaCasinoslotBahisnowAviator oynaCasinoslotDemo slot oynaistanbul eskortbodrum escortbodrum escortçeşme escortdiyarbet girişgates of olympus demobig bass bonanza oynasugar rush demosweet bonanza oynaCasinoslotBahisnowAviator oynaCasinoslotDemo slot oyna
antika alanlarAccident Lawyerelektronik sigaraantika alanlarantika alanlarAccident Lawyerelektronik sigaraantika alanlar