Ultimate IPTV Playlist Loader v4.35 Crack Mod Apk 為 PC 下載

admin

Updated on:

ultimate-iptv-playlist-loader

Ultimate IPTV Playlist Loader v4.35 Crack Mod Apk for PC 下载

Ultimate IPTV Playlist Loader v4.35 Crack  Playlist Loader(包名:com.loader.player)由Antonio Dimitri开发,最新版本Ultimate IPTV Playlist Loader 4.35于2020年8月29日更新。Ultimate IPTV 播放列表加载器属于视频播放器和编辑器类别。您可以检查 Ultimate IPTV Playlist Loader 开发人员的所有应用程序,并在 Android 上找到 Ultimate IPTV Playlist Loader 的 23 个替代应用程序。这个应用程序目前是免费的。可以从 APKFab 或 Google Play 下载适用于 Android 4.2+ 的此应用程序。APKFab.com 上的所有 APK/XAPK 文件都是原始文件,并且 100% 安全且加载速度快。

ULTIMATE IPTV Plugin-Addon - Apps on Google Play


主要特征: –

 • 轻松管理您的播放列表(添加和删除),维护 Internet 和本地存储列表。
 • 解析您的 m3u 播放列表(来自网络或存储)并在网格/列表/磁贴中显示它们,如果可用,还支持组。
 • 所有 m3us 格式也支持 EPG(需要 xmltv 格式 – 也压缩为 .gz 或 .xz 格式)
 • 支持 Xtream Codes 帐户。(直播电视 – 电影 – 系列 – 追赶)
 • 您可以为 Android TV Box 使用 Classic 或 TVStyle。
 • 支持搜索功能(搜索活跃组)。
 • 使用“选择组”按钮或单击“下一个”或“上一个”按钮轻松快速地选择组。
 • 单击频道/视频时,将出现一个视频播放器对话框,您可以在其中选择所需的播放器。
 • 有 3 个内部播放器(无需外部播放器即可播放多种格式),内部 YouTube 播放器但也支持外部播放器(YouTube 官方应用程序、MXPlayer、Vlc、Wuffy、Xplayer、Soptohttp 和 Acestream for P2P)。
 • 对 Chromecast、DLNS 等的 LocalCast 和 WebViewCast 支持。
 • 视频网站支持(使用内部网络浏览器打开视频网站)
 • 支持边看边录。
 • 独家:这个应用还有一个内部的网络浏览器,所以你可以添加官方网站的链接作为一个频道,这个应用会在应用内加载网站,然后当你加载视频时,你可以像在你的浏览器。

支持的 m3u 格式:

 • 支持标准m3u格式
 • 还支持受用户代理和推荐人保护的链接。
 • 支持 youtube 频道
 • 弱参考支持
 • 网络浏览器支持。
  您可以在应用程序内找到更多信息(通过设置 -> m3u 支持的功能)

扩展支持的功能:

 • 支持通过内部网络浏览器下载网站并从网站播放视频
 • 支持通过内部网络浏览器下载网站和使用内部播放器从网站播放视频。
 • 支持某些网站的“频道获取”方法,这使您能够在您喜欢的播放器上播放该网站的视频

时尚资讯:-

 • 广告已删除/禁用。
 • 删除所有不必要的布局。
 • 分析/Crashlytics 已禁用。
 • 接收器和服务已删除/禁用。
 • 优化的图形/Zipalign。
 • Apk 的总大小为 100 Mb。
 • 删除了调试信息。
 • 此应用没有广告

 

IPTV 播放列表下载器的最终截图

如何破解和安装?

 1. 下载  Ultimate IPTV Playlist Loader v4.35 破解版
 2. 现在将其安装在您的程序中。
 3. 安装完成后,复制并粘贴破解文件
 4. 然后粘贴到你的安装目录
 5. 完毕
 6. 享受完整版

Ultimate IPTV Playlist Loader v4.35 破解  要求

 • 处理器 2 GHz
 • 2 GB 内存
 • 硬盘空间 800 MB
 • 需要 670 MB 的安装空间
 • Windows XP、7、8、8.1 和 10
 • MAC OS X 10.8 或更高版本。

Ultimate IPTV Playlist Loader v4.35 破解 提供者有不同的类型。有 IPTV 应用程序、IPTV 媒体播放器、IPTV 插件等等。使用 IPTV 插件,您可以在 Kodi 上安装这些插件并流式传输 IPTV 视频。尽管 IPTV 插件非常少,但它们在更大程度上提供了免费的直播电视频道和点播视频。一些 IPTV 附加组件还提供 M3U URL 来流式传输视频内容。一种这样的 IPTV 是 Ultimate IPTV。

Ultimate IPTV 提供 3000 多个直播电视频道和点播内容。IPTV 是提供附加和 M3U URL 链接的最少 IPTV 提供商之一。由于 Kodi 应用程序适用于所有智能设备,因此您可以在所有设备上访问 IPTV。让我们看看如何在智能设备上购买和安装 Ultimate IPTV。

Ultimate IPTV Playlist Loader v4.35 Crack ,代表互联网协议电视。IPTV 是一种通过 Internet 传输直播电视内容的格式。如果您曾经希望可以将您的计算机用作电视并将其调谐到特定频道而不是按需流式传输内容,那么 Ultimate IPTV 就是您正在寻找的。起初,您可能想知道当您可以使用其他服务流式传输您想要的任何特定节目或电影时,为什么需要 IPTV。但有时您确实需要 IPTV:当内容紧急时,例如新闻,或者当您想要的频道显示特定版本的事件时。

为什么需要 VPN 才能使用 Ultimate IPTV

我们将在一分钟内安装 Kodi 插件,但首先,我们必须考虑安全问题。Kodi 的一些附加组件,例如 Ultimate IPTV,是由外部开发人员创建的,存在于合法的灰色区域中。它们允许您访问受版权保护的内容,如果您通过不安全的互联网连接使用它们,您可能会被罚款或起诉。

为了安全起见,我们强烈建议您使用 VPN。这是一个小软件,可以对您通过 Internet 连接发送的所有数据进行加密,这样任何人都看不到它,甚至您的 ISP 也看不到。如果有人分析您的互联网使用情况,您可以看到您使用了多少数据,但不能看到这些数据的内容是什么,或者您是否访问了版权。但是 您如何在所有 VPN 提供商中进行选择? 我们认为有 四个 因素是关键。1)连接速度快。2) 可用于多种操作系统的软件。3) 不保留任何日志。4)不同国家的许多服务器。

如何为 Kodi 安装 Ultimate IPTV 插件

现在我们有了 VPN,我们可以开始安装插件了。在为 Kodi 安装 Ultimate IPTV 插件时,我们必须首先添加可以在我们的系统上找到该插件的存储库。我们将使用 Super Repository,它为各种功能提供了大量的插件选择。在继续之前,您需要确保您的 Kodi 允许从未知来源安装,因此在继续之前,请在 设置 – 插件 – 未知来源 区域中检查此选项。

一旦完成并且您的 VPN 准备就绪,我们就可以开始安装 Ultimate IPTV 插件了。

以下是安装 Ultimate IPTV 的方法:

 • 从您的 Kodi 主页开始
 • 浏览设置图标,然后转到文件管理器
 • 按添加字体。
 • 单击显示 <无> 的框
 • 输入这个网址:http://srp.nu/ 一定要和写的一模一样,包括http://,不然不行
 • 给源命名。我们称之为超级回购
 • 按确定
 • 返回主屏幕
 • 点击插件
 • 然后单击看起来像一个打开的框的图标
 • 现在单击从 zip 文件安装
 • 单击 superrepo ,然后单击 krypton ,然后单击 all,然后单击 superrepo.kodi.krypton.all-0.7.04.zip
 • 稍等片刻,安装字体后您将看到通知
 • 单击从存储库安装
 • 然后点击 SuperRepo All [氪] [v7]
 • 点击视频插件
 • 向下滚动到 Ultimate IPTV(由 WhiteCream 提供)并单击它
 • 将打开一个描述插件的屏幕。从底部的菜单中选择在电脑上安装

客户支持

Ultimate  Ultimate IPTV Playlist Loader v4.35 Crack  为所有用户提供电子邮件和电话支持。如果您有任何问题,您可以通过发送电子邮件至 [email protected] 或拨打电话 ( +33 668 991 565 ) 与他们联系。对于电子邮件,您将在三天内收到回复。如需即时支持,请获取电话支持。

 • IPTV 播放列表下载器的最终截图

结论

最后,我们将学习如何在您的设备上注册和安装 Ultimate  Ultimate IPTV Playlist Loader v4.35 Crack  获得终极 IPTV 并流式传输所有 3000 个直播电视频道和点播内容。Venom IPTV 和 Dexter IPTV 等其他 IPTV 提供商提供 IPTV 应用程序和 Kodi 插件。


下载 (100.2 MB):

下载  | 镜子  | 外后视镜

下载种子(请分享):

终极 IPTV 播放列表加载器 v4.35 Mod Apk  | 磁铁

Leave a Comment

istanbul eskortbodrum escortbodrum escortçeşme escortdiyarbet girişgates of olympus demobig bass bonanza oynasugar rush demosweet bonanza oynaCasinoslotBahisnowAviator oynaCasinoslotDemo slot oynaistanbul eskortbodrum escortbodrum escortçeşme escortdiyarbet girişgates of olympus demobig bass bonanza oynasugar rush demosweet bonanza oynaCasinoslotBahisnowAviator oynaCasinoslotDemo slot oyna
antika alanlarAccident Lawyerelektronik sigaraantika alanlarantika alanlarAccident Lawyerelektronik sigaraantika alanlar